Privacybeleid

Inleiding

Dit Privacybeleid beschrijft de procedures en voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Atida en gelieerde ondernemingen, die ook handelen onder de naam en het merk Atida (samen "Atida", "wij", "ons" of "onze").

Dit Privacybeleid regelt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens (A) wanneer u onze website bezoekt of gebruikt: www. about.atida.com ("Website") die eigendom is van en beheerd wordt door Tech Pharm B.V., (B) welke cookies we verzamelen, (C) informeert de sollicitant ("u") die solliciteert naar een baan bij een Atida-bedrijf, (D) de passende gegevensbeschermings- en beveiligingsmaatregelen die we in acht hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, (E) hoe u uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens kunt uitoefenen, en (F) andere informatie en contactgegevens, allemaal in overeenstemming met de Algemene Wet Gegevensbescherming ("GDPR") en andere gerelateerde toepasselijke wetten. Bezoekers van de website

Hoe en waarom we je persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer u deze aan ons verstrekt, wanneer u besluit het webgebaseerde contactformulier in te vullen om met ons in contact te komen om informatie over Atida te ontvangen, en om inhoud en informatie beschikbaar te stellen op onze website ten behoeve van de normale bedrijfsvoering van Atida.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer u het webgebaseerde contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt. Wij kunnen deze communicatie bewaren om de vragen te verwerken, verzoeken en klachten te beantwoorden.

Categorieën verwerkte persoonsgegevens

Wij kunnen, al dan niet automatisch, je voornaam, achternaam en e-mailadres verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken wanneer je onze website bezoekt. Alle andere persoonlijke gegevens die je ons verstrekt worden gewist. Wij zullen de website niet gebruiken om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie over je politieke opvattingen, ras, geloofsovertuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Met wie we je Persoonsgegevens delen

Wij werken samen met vertrouwde derden om onze website te beheren, met inbegrip van maar niet beperkt tot externe dienstverleners. Wij delen of verkopen echter verder geen persoonsgegevens met derden buiten Atida. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen aan onze gelieerde bedrijven, uitsluitend voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij er een dwingende wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens langer te bewaren.

ePrivacy en cookies

Bij het bezoeken van de website plaatsen wij essentiële/vereiste first party cookies, zoals taalinstellingen, apparaatinformatie, IP-adres en andere informatie. We gebruiken deze informatie zodat we jouw keuzes kunnen onthouden om de website te optimaliseren voor jouw gebruikerservaring en om het apparaat of de browser te herkennen voor de volgende keer dat je onze website bezoekt vanaf hetzelfde apparaat of dezelfde browser.

We werken samen met derde bedrijven om ons te helpen analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om de website te optimaliseren voor de beste gebruikerservaring. Hiervoor worden geen persoonlijke gegevens gebruikt, omdat we alleen geaggregeerde, anonieme gegevens gebruiken. Momenteel gebruiken we Google Analytics om websitestatistieken te verzamelen en het websiteverkeer, de prestaties en jouw gebruik en gedrag van de website te volgen. En we gebruiken pixels van derden en social media tracking cookies omdat social media links geïntegreerd zijn in onze website, zodat je misschien Atida wilt volgen op ons social media platform, of de social stream wilt volgen of inhoud van de website wilt delen.

Wees je ervan bewust dat we er alles aan zullen doen om je keuzes en privacy te respecteren, maar de mogelijkheid bestaat dat niet alle cookies worden vastgelegd. Als dit een probleem is, dan raden we je aan je cookie- en privacy-instellingen via je browser te wijzigen. De helpfunctie van je browser vertelt je hoe. Dit geldt niet voor cookies van derden en websites die via links op onze website toegankelijk zijn. Wij hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies van derden en kunnen de cookies van die websites niet blokkeren.

Links naar websites van derden

Onze website zal verwijzingen en/of hyperlinks bevatten van en naar websites van derden, zoals naar onze gelieerde websites, LinkedIn of andere social media platforms of andere websites van derden. Die websites worden aangeboden door onafhankelijke derden waarover wij geen controle hebben en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden de privacywetgeving naleven. Wij raden je aan het privacybeleid op de websites van deze derden te lezen voor informatie over de bescherming van je persoonsgegevens, omdat dit Privacybeleid niet van toepassing is.

Werving

Hoe wij je Persoonsgegevens verzamelen De Persoonsgegevens van sollicitanten worden tijdens het wervingsproces door Atida verzameld en verwerkt en omvatten zonder beperking Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt:

-Wanneer je rechtstreeks of via LinkedIn op je vacature solliciteert;

-Wanneer je met ons communiceert over je sollicitatie;

-Wanneer informatie wordt verstrekt door verwijzingen;

-Wanneer informatie openbaar beschikbaar is via social media platforms of online bronnen.

Categorieën verwerkte Persoonsgegevens

Wij kunnen tijdens je sollicitatie bij Atida, al dan niet automatisch, de volgende Persoonsgegevens over je verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken, waaronder zonder beperking de volgende:

-Contactgegevens: titel, achternaam, voornaam/voornamen, adres(sen), vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen), geboortedatum;

-Wervingsgegevens: gegevens verstrekt via CV/resumé, sollicitatieformulieren, brieven, kwalificaties, certificering, opleiding, ervaring, werkgeversgeschiedenis;

-Alle andere informatie en persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt.

Waarom we je Persoonsgegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken

Wij kunnen je Persoonsgegevens tijdens het wervingsproces van je sollicitatie op een aantal manieren verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken, al dan niet automatisch, zoals hieronder uiteengezet, en wij zullen je Persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer wij een wettelijke basis hebben om de arbeidsovereenkomst uit te voeren, een legitiem belang hebben of wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om dit te doen, waaronder zonder beperking het volgende:

-om uw kwalificaties voor tewerkstelling vast te stellen en tot een aanwervingsbeslissing te komen, Inclusief het beoordelen van uw vaardigheden, kwalificaties en achtergrond voor een bepaalde functie, het verifiëren van uw informatie, het uitvoeren van referentie- of achtergrondcontroles (indien van toepassing), om uw geschiktheid en geschiktheid voor de baan te beoordelen ;

-om het wervingsproces in het algemeen te beheren en daarover met jou te communiceren;

-We zullen ook aanvullende Persoonsgegevens vastleggen tijdens persoonlijke en/of externe interviews om je geschiktheid voor de baan te beoordelen.

Met wie wij jouw Persoonsgegevens delen

Wij werken samen met vertrouwde derden om ons wervingsproces uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot externe dienstverleners die bepaalde Persoonsgegevens verwerken.

Wij delen uw Persoonsgegevens ook met bedrijven en/of dochterondernemingen van de Atida-groep ("Ontvangers") op een "need to know"-basis voor administratieve doeleinden, voor zover nodig in overeenstemming met de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. De toegang tot Persoonsgegevens is strikt beperkt tot de werknemers van de Ontvanger, die op grond van hun functie gemachtigd zijn deze te verwerken, en tot de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer, de Chief Human Resource Officer en de Data Protection Officers van de groep, voor zover noodzakelijk.

Bewaartermijn

We bewaren je Persoonsgegevens voor de duur van het wervingsproces en zullen ze na de verplichte bewaartermijn verwijderen als we niet met je verder gaan. We kunnen je Persoonsgegevens met jouw toestemming langer bewaren om je te bereiken voor het geval we een andere geschikte functie voor je hebben. Als we ermee instemmen om door te gaan en je een functie bij Atida accepteert, zullen de Persoonsgegevens die tijdens de wervingsprocedure zijn verzameld, deel uitmaken van je personeelsdossier en worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring over werkgelegenheid.

Bescherming van persoonsgegevens

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en veilige manier door gebruik te maken van de GDPR-principes van privacy en beveiliging en hebben daarom passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging, vernietiging of andere onrechtmatige verwerking te voorkomen. Alle persoonsgegevens die hieronder worden verwerkt, worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Wij hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen om onze IT-apparatuur te beveiligen. Alleen bevoegde medewerkers van Atida hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken om contact met u op te nemen, de website te ondersteunen en tijdens het wervingsproces. Deze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsclausule en hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens op een need to know basis.

Als u vermoedt dat uw interactie binnen Atida niet langer veilig is, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@atida.com.

Rechten van de betrokkenen

Uw rechten inzake gegevensbescherming en hoe u deze kunt uitoefenen Volgens de GDPR heb je verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens om je privacy te waarborgen. Je hebt het recht op inzage, het recht op verbetering/aanvulling, het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op portabiliteit, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Het verzoek om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen moet schriftelijk worden gedaan aan Atida, te bereiken via dpo@atida.com. Als wij een verzoek ontvangen, zullen wij, afhankelijk van de aard van het verzoek, de betrokken belangen beoordelen en nagaan of wij aan uw verzoek kunnen en mogen voldoen. Wij zullen je tijdig, in ieder geval binnen een maand, een passend antwoord sturen.

Als je niet tijdig een antwoord op je verzoek ontvangt of als je verzoek wordt afgewezen, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een gerechtelijke procedure aan te spannen. Je bent welkom om contact met ons op te nemen voordat je contact opneemt met de toezichthoudende autoriteit of een gerechtelijke procedure aanspant.

Diversen

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te herzien en te wijzigen om wijzigingen in ons gebruik van je Persoonsgegevens weer te geven of om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten, zonder nadere kennisgeving. Wij kunnen je via een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen die van invloed zijn op jouw privacy. We raden je echter aan om regelmatig te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd.

Contact en vragen Als je vragen of zorgen hebt over ons Privacybeleid, of onze gegevensbescherming en beveiliging met betrekking tot jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via dpo@atida.com.

Toepasselijk recht Op dit Privacybeleid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wetsbepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Privacybeleid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, of als je een klacht wilt indienen kun je dat doen in je land van herkomst of bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Content