Gebruiksvoorwaarden

Acceptatie van gebruiksvoorwaarden

Tech Pharm B.V. en haar gelieerde ondernemingen, eveneens handelend onder de naam en het merk Atida (samen “Atida”, “wij”, “ons” of “onze”) stellen uw interesse in onze producten en diensten en uw bezoek aan onze website op prijs: www.about.atida.com. Uw toegang tot en gebruik van onze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven (de "Gebruiksvoorwaarden") en alle toepasselijke wetten.

Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie en inhoud die daarin wordt verstrekt, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen, aanvaard en ermee instemt wettelijk gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website en gerelateerde informatie niet te gebruiken.

Geen garanties of verklaringen

De website is eigendom van en wordt beheerd door Tech Pharm B.V. en voor zover van toepassing ook ten behoeve van Atida en haar gelieerde ondernemingen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen strategisch of ander professioneel advies. De website en de inhoud ervan worden geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle uitdrukkelijke en impliciete garanties of verklaringen van welke aard dan ook af.

Zonder beperking geven we geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, inhoud, bruikbaarheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie, inhoud, diensten, software, tekst, afbeeldingen en links op de website. We hebben het exclusieve recht om de website om welke reden dan ook, op elk moment en zonder kennisgeving bij te werken, te wijzigen, de toegang in te trekken of (een deel van) de website af te sluiten. Elk gebruik van de website door u en de eventuele (directe en indirecte) gevolgen daarvan zijn voor eigen risico.

vrijwaring

U zult de website niet gebruiken voor enig onwettig doel, of voor enig doel dat verboden is door deze gebruiksvoorwaarden. U zult ons schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheid, verlies, claim en onkosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten en professionals en proceskosten) die verband houden met uw overtreding van de wet, deze gebruiksvoorwaarden en/of of uw gebruik van informatie op de website.

Informatie van jou

We willen geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via onze website. Informatie die u via de website verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. Door ons informatie of materiaal te sturen, verleent u ons een wereldwijde royaltyvrije, onbeperkte, onherroepelijke licentie om die materialen of informatie te gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en om dergelijke rechten in sublicentie te geven, en u stemt er ook mee in dat het staat ons vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt, voor welk doel dan ook te gebruiken.

Privacy

Indien en voor zover wij persoonlijke gegevens van u verzamelen en verwerken, zullen dergelijke persoonlijke gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt zoals uiteengezet in ons Privacybeleid https://about.atida.com/nl/privacy

Intellectuele eigendomsrechten

Wij, en onze respectievelijke leveranciers en haar licentiegevers, bezitten en behouden alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, titels op en van alle segmenten van de website en alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot alle handelsmerken, dienstmerken , handelsnamen, logo's, tekst, afbeeldingen, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid. Het is niet toegestaan ​​de informatie op deze website te kopiëren, aan te passen, op te slaan, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, over te dragen, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U verkrijgt geen enkel ander recht dan expliciet beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. U mag echter informatie van deze website afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Link naar andere websites

Onze website zal links bevatten van of naar websites met hyperlinks of waarnaar verwezen wordt, bijvoorbeeld naar aan ons gelieerde merken of sociale-mediaplatforms zoals LinkedIn. Die websites zijn eigendom van een derde partij en worden niet door ons beheerd. Er wordt geen garantie of verklaring, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, redelijkheid, volledigheid of actuele relevantie van die informatie. In geen geval kunnen wij aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het gebruik van de informatie, noch voor de kwaliteit van de betreffende individuele websites of enige andere gehyperlinkte of verwezen websites. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die toegankelijk zijn via links op onze website.

Een link naar een andere website is alleen voor het gemak en houdt niet in dat we de website of producten of diensten die op of via deze websites worden aangeboden, aanbevelen of onderschrijven. Elke toegang tot en gebruik van enige andere website die naar of van onze website daarvan is gelinkt door u en de eventuele (directe of indirecte) gevolgen zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband daarmee.

We behouden ons het recht voor om op elk moment een link naar een andere website op te schorten of te verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens enige partij voor enige kosten of schade, hetzij direct, indirect, speciaal, punitief, incidenteel, gevolgschade of andere, als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband met toegang tot, of gebruik of ter beschikking stellen aan u of goed of slecht functioneren van de website of de inhoud ervan, of van enige andere gehyperlinkte website, inclusief maar niet beperkt tot schade voor gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens, zelfs als ze uitdrukkelijk op de mogelijkheid van dergelijke schade. U doet hierbij afstand van al deze claims tegen ons. Indien en voor zover dit is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om alle informatie die op of via deze website en deze gebruiksvoorwaarden wordt verstrekt, op elk moment zonder verdere kennisgeving te herzien. We zullen u echter via een prominente melding op onze website op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen die een negatieve invloed hebben op uw interesses. Wij adviseren u regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie en deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt op 22/06/2022.

Toepasselijk recht:

Op deze website en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht tegenstrijdigheden van wettelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.